1 feb. 2017

Primaria Timisoara scoate la concurs posturi vacante in luna februarie 2017

Primaria Timisoara scoate la concurs posturi vacante in luna februarie 2017

Vezi si:

Tip concurs: Recrutare pe funcţii de execuţie vacante 
Data de susţinere a probei scrise: 02.03.2017, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Timişoara, sediul din b-dul C.D.Loga nr. 1
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a IlI-a, la sediul Municipiului Timişoara.
Condiţii de participare la concurs sunt prezentate in anexa;
Bibliografia prezentata in anexa;

Dosar de înscriere:
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată- vezi anexa;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
• cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor).
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Ultima zi de înscriere la concurs: 20.02.2017
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Timişoara şi la nr. de telefon: 0256- 408. 352.

Ai filmat un eveniment care crezi c-ar putea deveni o știre? Ai imagini spectaculoase și vrei să le vadă o țară întreagă? Trimite-le prin formularul de contact.

ULTIMELE ADAUGATE: